Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

HISTORIEN OM FIRMAET HAMMERICH

I 1974 flytter selskabet sit lager fra Vestre Ringgade til en 50.000 m2 stor grund på P. O. Pedersens Vej 14, Skejby i Århus Nord. Med en lagerhal på knap 5.000 m2, der måler 117 meter i længden, 42 meter i bredden og rummer 3.500 pallepladser til en samlet investering på 9 millioner kroner, er der moderne lagerplads et godt stykke tid fremover. Ejendommen på Daugbjergvej sælges til Det Danske Trælastkompagni. Udvidelsen sikrer A/S L. Hammerich & Co. værdifuld presseomtale i løbet af det halve år, byggeriet står på. Virksomheden har i 1974 en årsomsætning på 52 mio. kroner.


Pallereoler, Århus Nord

Fabriksbrand i Troldhede

Også i Troldhede bygges nyt. Et nyopført fabriksafsnit tages i brug i 1974 på trods af, at tiden er præget af olie- og byggekrise samt generel afmatning. Der investeres desuden i en forstærkning af salgsindsatsen. I 1977 hærger imidlertid en kraftig påsat brand Troldhede Pladeindustri, hvor det gamle fabriksafsnit nedbrænder. Fabrikken er heldigvis godt forsikret, hvilket betyder, at den hurtigt reetableres og kan fortsætte produktionen.

Efter nogle år med bedring i byggeriet indledes 1980’erne imidlertid med en byggekrise i kølvandet på oliekrisen. Efterspørgslen på byggematerialer er kraftigt faldende, og det nye lagerbyggeri på P. O. Pedersens Vej i Århus Nord bliver en belastning og afhændes til naboen Kosan Crisplant. Samtidig påbegyndes en gennemgribende omstrukturering af varesortimentet, da det besluttes fremover at satse udelukkende på Troldtekt og nogle få handelsvarer. I forbindelse med omstruktureringen tager selskabet afsked med sine håndværkerkunder. Firmaet går over til at drive en ren engrosvirksomhed, og al handel med fliser, klinker og traditionelle byggematerialer indstilles. Hidtil har omsætningen primært ligget på handelsvarer, men med ændringen forsvinder godt 90 procent af sortimentet. De resterende varer flyttes til Troldhede, hvor der er rigeligt med lagerplads.

I 1981 dør direktør Carl Erik Olesen alt for tidligt, og Peter Hammerich fortsætter som enedirektør. I 1982 reorganiseres virksomheden, og salgsorganisationen bliver nedlagt. Denne hestekur betyder en smertelig afsked med en række gode medarbejdere. De tilbageværende overflyttes til A/S Troldhede Pladeindustri, og Peter Hammerich forlader virksomheden. Selskabet flytter sammen med A/S Troldhede Pladeindustri til nye kontorlokaler på Klamsagervej i Åbyhøj, og  prokurist Knud Thomasen varetager herefter den daglige ledelse i begge selskaber.

Fabrikken i Troldhede

Begyndelsen af 1980’erne er også tidspunktet, hvor virksomheden overtager de sidste af Hedeselskabets aktier. Axel Priors aktiepost blev overtaget i slutningen af 1970’erne, og A/S Troldhede Pladeindustri er herefter et helejet datterselskab. I samme periode køber man Evers & Co.’s træbetonfabrik, Træolith i Thyregod, for straks at nedlægge den. Troldhede Pladeindustri er dermed helt dominerende på det danske træbetonmarked. Tiden er præget af mange forhandlere og et stort udbud af byggematerialer, samtidig med at byggeriet i Danmark står i stampe. Omsætningen af Troldtekt går dog fremad.

Direktør Thorkild Bjerglund Andersen, der er mangeårigt medlem af bestyrelsen, arbejder hårdt med udviklingen i A/S Troldhede Pladeindustri. Han er indehaver af Aarhus Savværk og en erfaren virksomhedsleder. Den stærkt stigende efterspørgsel på Troldtekt giver mulighed for en forædling af sortimentet og effektivisering af driften i Troldhede. Nu tjenes der igen penge, som reinvesteres i virksomheden.

Fremgangen fortsætter, og selskabet investerer kraftigt i Troldhede Pladeindustri. Produktionsanlægget bliver moderniseret, og der investeres i en ny og mere effektiv tørreovn samt nyt skære- og fase- og maleanlæg.

I 1988 køber Thorkild Bjerglund Andersen familien ud og overtager A/S L. Hammerich & Co., hvor han har siddet i bestyrelsen siden 1973. Han lader Sven Hammerich fortsætte som direktør i selskabet. 

Østergård

I midten af 1990'erne køber Thorkild Bjerg-lund Andersen herregården Østergaard mellem Malling og Solbjerg. I slutningen af 1997 flyt-
ter A/S L. Hammerich & Co. fra Søren Ny-
marks Vej i Højbjerg og tager en del af loka-
lerne på Østergaard i brug.

I Troldhede fortsætter automatisering og effektivisering. Maskiner bliver udskiftet og opgraderet. Håndtering af for eksempel råtræ, der tidligere krævede op til seks mands arbejdskraft, kræver nu én. Høvle, der tidligere var manuelt styrede, bliver automatiserede. Og otte mand styrer det, der tidligere udgjorde arbejde til tyve personer. På et tidspunkt er medarbejderstaben i Troldhede helt oppe på 80-100 medarbejdere fordelt på to skift. På grund af rationalisering og effektivisering bliver tallet i denne periode reduceret til godt 50 medarbejdere, der til gengæld er fordelt på fire skift.

I slutningen af 1990’erne får markedet øjnene op for nye anvendelsesmuligheder for træbeton og firmaets akustikløsninger. Troldtekt opnår i 1998 indeklimamærkning efter Dansk Indeklimamærknings ordning. Virksomheden er i det hele taget inde i en markant udviklingsperiode både produktions- og produktmæssigt, og det kommer til at sætte sit præg på selskabets fremtid.

Årene fra 2000-2005 udgør en markant udviklingsperiode for selskabet, som har genvundet sin økonomiske styrke. Som følge heraf begynder man at opdyrke nye markeder - også i udlandet. Markedet bliver gradvist opmærksom på nye anvend-elsesmuligheder for træbeton ud fra nøgleord som god akustik, effektiv brandsikring og et sundt indeklima. Oprindeligt blev Troldtekt produceret som beklædnings- og isole-
ringsmateriale i vægge og lofter i industri- og landbrugsbygninger. Men træuldspladerne undergår gradvis en forædling i retning af at blive akustikregulerende beklædningsplader til lofter og vægge i privatboliger, kontorer, klasselokaler, institutioner, banker, kirker m.fl.

Troldtekt decor

I A/S L. Hammerich & Co., hvor salgschef John Enevold Poulsen i 2002 kan fejre 40-års jubilæum, glæder man sig over at kunne lancere en række Troldtekt nyheder. Der præsenteres en serie af akustikprodukter med blandt andet indbygget lys, lyd, ventilation og dekoration. Akustikløsningerne udvikles i samarbejde med kompetente fagspecialister, heriblandt arkitekter, og løsningerne bliver nogle af de mest anvendte til sikring af et godt lyd- og indeklima i Danmark.

Torkild  Bjerglund Andersen dør i 2005, og  hans fire børn arver A/S L. Hammerich & Co. En professionel bestyrelse indsættes, bestående af Keld T. Lauritsen, Albert Beckenkamp og Nils Nygaard.

Umiddelbart efter Bjerglund Andersens død i 2005 forlader Peter A. Poulsen selskabet. Direktør Keld Toft Lauritsen indsættes som arbejdende bestyrelsesmedlem indtil Peer Leth i 2006 bliver selskabets nye direktør. Det besluttes at forkorte selskabets navn til

L. Hammerich A/S.

Omstillingen fra produktion af lofts- og vægbeklædning i traditionel forstand til fremstilling af nyskabende akustikløsninger overalt i byggeriet fortsætter. Selskabet udvikler sig gradvist fra at være leverandør af Troldtekt akustikløsninger til leverandør af hele systemer, der kombinerer flot arkitektur med optimal akustik og den nyeste teknologi. Indbygget lys, lyd, ventilation og dekoration er led i den løbende udvikling af det, L. Hammerich A/S kalder den multifunktionelle loftsflade. Selskabet har siden midten af 1980’erne oplevet stigende efterspørgsel, og 2006 bliver et rekordår. Nu sælges der også til eksport.I 2007 beskæftiger selskabets afdelinger for salg og administration på Østergaard 14 medarbejdere. Produktionen i Troldhede tæller cirka 60 medarbejdere. A/S Troldhede Pladeindustris bygningsareal er siden branden i 1977 blevet firedoblet og tæller i 2007 omkring 25.000 kvadratmeter bygninger.

Fabriksfacaden, Troldhede

I 2005 bliver administrationsbygningen i Troldhede hædret med en forskønnelses-
pris af Troldhede og Omegns Borgerfor-
ening. Tidligere blev bygningen beboet af driftsledere gennem tiden; i dag fungerer den som reception og kontor for virksom-
heden.
 
Den 9. oktober 2005 kan A/S L. Hamme-
rich & Co. fejre sit 150-års jubilæum. Jubilæet fejres ikke udadtil men markeres alene internt.

L. Hammerich A/S er et af Danmarks ældste eksisterende aktieselskaber med registreringsnummer 645 fra 1911. Virksomhedens væsentligste eksportmarkeder er Holland, Tyskland, Baltikum og Finland. Men også fjernmarkeder som Canada og Sydkorea har stiftet bekendtskab med Troldtekt akustikplader. Virksomheden fremstiller mere end to millioner kvadratmeter Troldtektplader om året. Samtlige Troldtekt produkter med hver deres karakteristika går imidlertid under fællesbetegnelsen Troldtekt akustik, hvilket også afspejles i det grafiske udtryk. Produkt- og logoforenklingen er del af en større proces, som også omfatter en fornyelse af virksomhedens hjemmeside www.troldtekt.dk. Og i 2007 udkommer første nummer af Troldtekt magasinet, som henvender sig til selskabets vigtigste relationer, forhandlere, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Magasinet er et af tiltagene i udviklingen hen imod en større grad af synlighed og tættere kunderelationer. I dag kan det endvidere downloades fra Internettet.

L. Hammerich A/S flyttede ultimo 2007 fra Østergaard til mere velegnede lokaler på adressen Sletvej 2-4 i Viby. I 2009 ophørte salget af de sidste af de tilbageværende, traditionelle byggematerialer. Den 1. januar 2010 tager selskabet atter navneforandring. Denne gang til

Troldtekt A/S

således at produkter og selskab nu har samme navn.

Relationerne til familien Hammerich er dermed et afsluttet kapitel. Beslutningen er forståelig efter en årrække under nyt ejerskab. Senere i 2010 kan A/S Troldhede Pladeindustri fejre 75 års jubilæum. Selskabet er fortsat i god gænge og er stort set upåvirket af finans- og byggekrise.

I 2010 modtager Troldtekt A/S Byggeriets Miljøpris. Prisen gives til selskabet for dets PEFC-mærkede akustikplader, der bidrager til et bæredygtigt miljø under produktion, anvendelse og bortskaffelse. Der var stolthed i selskabet, da H.K.H. Kronprins Frederik den 16. marts 2010 overrakte den nystiftede Miljøpris til virksomhedens direktør, Peer Leth, på TUN BYG i Fredericia. Udstillingen er Skandinaviens førende fagmesse inden for byggeri.