Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

HISTORIEN OM FIRMAET HAMMERICH

I 1930'erne får A/S L. Hammerich & Co. øje på en fabrik beliggende i Troldhede i Vestjylland ved navn A/S Troldhede Pladeindustri, stiftet den 30. juli 1935. Man køber en aktiepost samme år, og Paul Hammerich får sæde i bestyrelsen. Fabrikken, der i 1920’erne hed Andels Klædefabriken Vestjylland, foto øverst til højre, fremstiller nu byggematerialer af gran- og fyrretræ i et område, hvor jorden er billig, der er rigeligt med arbejdskraft, og råvarerne er lige ved døren. Produkterne hedder Danatex og Troldtekt. Firmaet Hammerich ser tidligt potentialet i produkterne, der er billige og stærke. Og netop den kombination er væsentlig i kølvandet på byggekrisen i begyndelsen af 1930’erne. Der er på det tidspunkt et udbredt behov for at bygge godt og billigt.

Hvor der i 1866 var hedearealer og i 1902 gran- og fyrreplantager, står der i 30’erne et moderne fabriksanlæg til fremstilling af den eneste danske træfiberplade, Danatex, og en sideløbende produktion af træbetonpladen Troldtekt. I en folder fra 1936 hedder det:

"Som et Led i ’Det danske Hedeselskab’s' Arbejde for bedre Udnyttelse af jydske Skove og Plantager og til Modarbejdelse af Arbejdsløsheden oprettes A/S Troldhede Pladeindustri med Fabrik i Troldhede, hvor der af Træ fra Hedeselskabets Plantager fabrikeres 2 nye 100 pct. Danske Isolerings- og Byggeplader: Danatex – rene Træfiberplader og Troldtekt – Letbygningsplader af dansk Træ og dansk Portland Cement." [Troldtekt – før og nu, 1936].

Fabrikken i Troldhede giver arbejde til områdets beboere og en ugeløn på omkring 10 kroner. Men fabrikken repræsenterer også andet end arbejde for området; den er nemlig en af de første bygninger i Troldhede med elektrisk lys.
Selskabet opkøber i 1936 yderligere et antal aktier i A/S Troldhede Pladeindustri, hvis bestyrelsesformand er Hedeselskabets formand, hofjægermester Chr. D. Lüttichau. Man ser en stor fremtid for fabrikken, der på det tidspunkt ejes dels af Oscar Schmidt, Bruunshaab Papfabrik dels af lokale landmænd og skovejere. Oscar Schmidt er selskabets første direktør frem til starten af 1940, hvor han går af på grund af sygdom. Sammen med det københavnske branchefirma Axel Prior Aktieselskab og Det Danske Hedeselskab køber A/S L. Hammerich & Co. senere de øvrige aktionærer ud. Hedeselskabet indtager dog gradvist en mere tilbagetrukket rolle, men er fortsat garant for leverancer af træ.

Aage Filtenborg, der overtager stillingen som direktør den 1. februar 1940, er drivkraften i videreudviklingen af A/S Troldhede Pladeindustri. Han sætter skub i produktionen og effektiviserer salg og afsætning. Produkterne konkurrerer med lignende plader, som i en årrække er blevet fremstillet i udlandet til isolering af vægge og lofter. Med fortsættelsen af Troldtekt og Danatex produktionen viser A/S L. Hammerich & Co., at man har øje for moderne byggematerialer, der forener vigtige egenskaber som styrke, isoleringsevne og lav vægt. Forventningerne til den danske træbeton er store, og den spås en god fremtid, hvor anvendelsen i den moderne danske byggeindustri vil kunne betyde betragtelige besparelser til opvarmning af bygninger i erhverv og landbrug.

Troldtekt
Troldtekt træbetonpladen er en isolerings- og letbyg-
ningsplade, der fremstilles udelukkende af dansk træ fra Det Danske Hedeselskabs jyske plantager og skove samt dansk cement.

Produktionen af Troldtekt begynder omkring 1930 på Troldhede Pladeindustri i Troldhede i Vestjylland. Produktet er baseret på et patent, der indehaves af tyske I. G. Farben, og Oscar Schmidt erhverver ud-
nyttelsesretten. Det særlige ved træbetonpladen er, at man blander grove træuldsspåner med grå cement. Når træ er omsluttet af cement, kan det hverken brænde eller rådne. Udover at isolere mod kulde, varme og lyd er Troldtektpladen tilmed brandsikker, hvilket er vigtigt. Det er den isoleringsplade, A/S L. Hammerich & Co. med tiden vælger at satse 100 procent på. I 1937 beskrives Troldtekt som:

"Isolerings- og Letbygningsplader, der bestaar af mineraliseret Træuld (Træ fra Det danske Hedeselskabs Plantager) og dansk Portland Cement. Troldtekt isolerer mod Varme og Kulde mere end 10 Gange så godt som Mursten. En 5 cm Troldtekt Væg isolerer omtrent som en 2 Stens Mur. Troldtekt er meget modstandsdygtig over for Ild (flammesikker) og upaavirkelig af Frost. Troldtekt er lyddæmpende, vejrbestandig, let at haandtere og bearbejde, kan saves, bores og sømmes i.Troldtekt er lige anvendelig i enhver Bygningsart i Forbindelse med Træ, Jern, Beton, Mur eller som selvstændige Skillerum. Desuden finder Materialet udstrakt Anvendelse ved ombygning og Istandsættelse af gamle Bygninger." [Troldtekt beskytter mod kulde, varme, fugt, støj – 1937].

Udover at være et billigt og stærkt materiale er kravene til pladernes udseende ved produktionens begyndelse begrænsede. Som isoleringsmateriale bliver træuldspladerne efterhånden trængt tilbage af andre materialer. Troldtektpladerne undergår dog løbende en forædling mod akustikregulerende beklædningsplader til loft og væg. Den grå cement bliver suppleret med hvid cement, den grove træuld med en finere træuldsspån, pladernes finish optimeres, og Troldtekt opnår indeklimamærkning efter Dansk Indeklima-mærknings ordning i 1998. I kraft af de gode lydabsorberende og brandhæmmende egenskaber vinder Troldtekt hurtigt anerkendelse blandt rådgivere og arkitekter. Pladernes naturlige og rustikke udseende indgår i fin harmoni med andre naturmaterialer som plankegulve eller parket, men foretrækkes også i stigende grad som kontrast til moderne materialer som glas og stål.

Danatex
Produktionen af Danatex begynder ligesom Troldtekt omkring 1930 på Troldhede Pladeindustri, hvor Hedeselskabet er medejer. Hedeselskabet indleder et samarbejde med Teknologisk Institut om udviklingen af en dansk træfiber isoleringsplade, som skal konkurrere med udenlandske plader. Samarbejdet bærer frugt, og i 1935 indtræder A/S L. Hammerich & Co. sammen med andre investorer i fabrikken. Der bliver lagt vægt på, at det er et 100 procent nationalt produkt, der sikrer arbejde til egnens beboere både i plantagen og på fabrikken. I en folder fra 1938 hedder det:

"Naar De bruger Danatex, støtter De dansk Industri" [Danatex].

Ved siden af sin gode isoleringsevne har Danatex træfiberpladen uheldigvis også den egenskab, at den kan brænde. Skærpede krav fra brandmyndighederne medfører forbud mod anvendelse af Danatex i offentligt byggeri, og det præger efterspørgslen. Dette sætter gang i produktudviklingen af hårdere pressede plader, der lever op til de nye krav. Den nyudviklede plade, Danpanel, produceres imidlertid i et uhensigtsmæssigt mål. Dertil kommer, at produktionen af Danatex og Danpanel er meget energikrævende, og i slutningen af 1970’erne vælger man derfor at stoppe produktionen.