Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

richtext1092

ANSØGNING OM LEGAT

Legatets fundats præciserer som nævnt andetsteds hvem, der kan søge legatportioner og til hvilke formål, se nedenfor:

Legatfundatsens § 5
"Fondens formål er gennem uddeling af legatportioner at yde støtte til børn af grosserer L. Hammerich og hustru Ellen, født Liisberg, og disses efterkommere (herunder adoptivbørn). Endvidere kan der ydes hjælp til de nævnte personers børn samt til ægtefæller/samlevere og til enker/enkemænd.
Legatet skal fortrinsvis tjene til afhjælpning af trang eller til hjælp i tilfælde af sygdom og alderdom, subsidiært tjene til hjælp til studium, videre uddannelse eller anvendes til rejselegater og mere subsidiært anvendes til anden støtte, alt til den i stk. 1 nævnte personkreds."

Legatbestyrelsen tilstræber at uddele de til rådighed værende midler bedst muligt i den aktuelle situation. En ansøger kan derfor ikke på forhånd forvente at modtage en legatportion, uanset om denne selv eller andre af samme årsag tidligere har fået en sådan. Har ansøger ikke modtaget en legatportion, må dette betragtes som afslag. Der vil altid kunne søges på et senere tidspunkt.

Legatbestyrelsen har tavshedspligt, og ansøgers personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med EU’s persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Du kan læse mere om dine rettigheder i Legatets persondatapolitik. Ved at fremsende ansøgning til legatet samtykker ansøger i persondatapolitikken.

Legatbestyrelsens afgørelser kan ikke appelleres. I henhold til fundatsen er det alene bestyrelsen, der kan bevilge legatportioner, hvorfor der ikke er noget retskrav på udbetaling.

Ansøgninger ønskes udfyldt på Legatets ansøgningsskema, der er en en skrivbar pdf-formular, som hentes via dette link. Skemaet kan bearbejdes direkte på pc'en men ikke gemmes i udfyldt stand. Formularen vises i Adobe Reader, som bør være opdateret til seneste version. Den udfyldte formular skal derefter printes og kopieres. Herefter underskrives skemaet og indsendes til Legatets administrator enten pr. e-mail, indscannet eller pr. post, begge alternativer bilagt relevant dokumentation, herunder om muligt ansøgers (for den person, der skal bruge legatet) samt evt. ægtefælle/samlevers seneste årsopgørelse. Denne dokumentation kræves imidlertid ikke i tilfælde, hvor der søges legat til fødsel, konfirmation og bryllup.

Der kan som hovedregel kun søges én gang hvert kalenderår, og det anses for væsentligt, at det søgte beløb specificeres. Ansøgninger bør fremsendes senest 15. maj respektive 15. november for at være rettidigt fremme til Legatets to årlige møder i juni og december.