Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

- EN GÅRD I MOLS BJEREGE

Provstgården ligger i et sjældent naturskønt område. Størstedelen af ejendommen har i mange år været omfattet af Mols Bjerge Fredning og indgår i dag i den nye Nationalpark Mols Bjerge, se afsnittet Nationalparken.

Billedet for oven til højre er viser gården fra nordsiden, altså den gamle stald. Det et maleri, der gennem årene var i familien Petersens eje og som endte hos den yngste datter Else. Else virkede i en årrække som tilsyn med Provstgården til sin død i sommeren 2004.

Gårdens tilliggende udgør som det ses på kortet nedenfor knap 100 td. land eller præcist 54 ha. Heraf er ca. 60 % skov, mens resten er blandet ager, i dag for størstedelens vedkommende braklagt. Visse af arealerne er delvist fredet og drives som skovbrug af Hedeselskabet og som forpagtet landbrug. Det naturskønne område i dalen mod øst, kaldet Haalen er totalfredet.

Ejendomme, som er omfattet af fredningsbestemmelser, er i løbende kontakt med myndighederne, der stiller særlige krav til ejendommen, som skal passes i overensstemmelse med gældende regler. Det kan i visse tilfælde medføre indskrænkninger i den frie råderet over ejendommen, hvilket også er tilfældet her.

Skoven har gennem de seneste mange år været genstand for en betydelig foryngelse, idet større områder med gran og fyr er blevet fældet og nytilplantet med løvfældende træer. Sådanne tiltag gør skoven betydelig mere rekreativ.