Denne hjemmeside bruger alene cookies, der er nødvendige til at levere information og funktionalitet. Du kan læse mere om herom i vores persondatapolitik her.

gallery1316 richtext1092

Provstgården ligger i et sjældent naturskønt område. Størstedelen af ejendommen har i mange år været omfattet af Mols Bjerge Fredning og indgår i dag i den nye Nationalpark Mols Bjerge, se afsnittet Nationalparken.

 

Gårdens jorder udgør som det ses på kortet nedenfor knap 100 td. land eller præcist 54 ha. Heraf er ca. 60 % skov, mens resten er blandet ager, i dag for størstedelens vedkommende braklagt. Visse af arealerne er delvist fredede og drives som skovbrug af Hedeselskabet og som forpagtet landbrug. Det naturskønne område i dalen mod øst, kaldet Haalen er totalfredet.

Til ejendomme som Provstgården, som er omfattet af fredningsbestemmelser, stilles særlige krav, som skal i overholdes i overensstemmelse med gældende regler. Det kan i visse tilfælde medføre indskrænkninger i den frie råderet over ejendommen, hvilket også er tilfældet her.

Skoven er konstant genstand for foryngelse; de sidste mange år er større områder med gran og fyr blevet fældet og nytilplantet med løvfældende træer. Sådanne tiltag gør skoven betydelig mere rekreativ. Skovfogeden har desuden stort fokus på CO2-regnskab og bio-diversitet.